Algemene voorwaarden Il Ponto 


Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een bestelling bij of op de website van Il Ponto doet. Door een bestelling te plaatsen via de website, via je telefoon via onze mobiele applicaties, of in persoon bij Il Ponto, verklaar je deze algemene voorwaarden te hebben gezien, te aanvaarden en te beschouwen als bindend van toepassing op jou en de overeenkomst met Il Ponto. 


Artikel 1: Introductie 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder Il Ponto zaken doet. Il Ponto is een eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51540924, is gevestigd te Spauwbeek aan de Kerkstraat 16, 6176AR.

1.2. Il Ponto opereert als een groothandel in Italiaanse delicatessen en dranken en aanverwante producten in de breedste zin des woords en verzorgt tevens (product-) 

kennismakingsbijeenkomsten, dan wel proeverijen. 


Artikel 2: Definities 

2.1. Onder de algemene voorwaarden worden deze algemene voorwaarden verstaan, maar ook het Privacy beleid en elke andere instructie die je ontvangt of ontvangen hebt van Il Ponto. 

2.2. "Privacy" verwijst naar het beleid van ons inzake de verzameling en opslag van jouw persoonlijke gegevens. 

2.3. "Je", "jouw" en "u" zijn verwijzingen naar jou, de persoon die zaken doet met ons en een bestelling plaatst via de website, via telefoon of een ander kanaal van Il Ponto. 

2.4. "We", "wij", "ons", en "Il Ponto" zijn verwijzingen naar het bedrijf Il Ponto zoals genoemd in artikel 1. 

2.5. "Goederen" is een verwijzing naar de goederen die wij via onze website of via andere (bestel)sites aanbieden. 

2.6. "Diensten" is een verwijzing naar de diensten die wij via onze website of via andere (bestel)sites aanbieden. 

2.7. "Bezorging" is een verwijzing naar iedere vorm van bezorging, die wordt aangeboden door Il Ponto. 

2.8. "Website" is een verwijzing naar onze website https://www.ilponto.com/ of de mobiele applicaties waarop wij onze diensten aanbieden. 


Artikel 3: Bestellen en toepasselijkheid algemene voorwaarden 

3.1. Door een bestelling te plaatsen via onze website, via telefoon, in persoon of via een website, app of andere tool van een bestelsite, of via welke andere manier ook, komt een overeenkomst tot stand voor het bestellen bezorgen en/of afhalen van een product te leveren door Il Ponto en/of het voor het verlenen van een of andere dienst tussen jou en Il Ponto. 

3.2. De algemene voorwaarden zijn op de website van Il Ponto terug te vinden en in te zien en te downloaden. Ook zijn zij gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. Bij het doen van een bestelling verwacht Il Ponto van jou dat je deze algemene voorwaarden hebt ingezien en dat je akkoord bent met deze voorwaarden en dat deze van toepassing zijn op de overeenkomst die je met ons aangaat. 

3.3. Je verklaart bijzonder zorgvuldig te werk te gaan wanneer je je gegevens opgeeft aan ons, via de telefoon, in persoon of via https://www.ilponto.com/ dan wel een andere (bestel)website en garandeert ons dat deze gegevens correct en compleet zijn ten tijde van je bestelling. Je garandeert ook dat de eventueel opgegeven betaalgegevens (waaronder creditcard- en pinpas), jouw gegevens zijn en dat je genoeg saldo hebt om de betaling van de bestelling te verrichten. 

3.4. Alle bij ons aangeschafte goederen en diensten zijn alleen bestemd voor jou. Bij het door jou door verkopen van bij ons gekochte goederen gelden de eventuele garantiebepalingen niet voor de derden. 

3.5. Houd er rekening mee dat sommige van onze goederen alleen geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij op onze website zijn aangeduid en dat er mogelijk sprake is van het gebonden zijn aan een wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens. Je dient zelf te controleren of het bestelde product geschikt is voor jou en de beoogde ontvanger(s). Il Ponto kan niet controleren of een besteld product binnen de gestelde regels besteld is en gebruikt wordt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het leveren aan personen die niet voldoen aan de wettelijke bepalingen (zoals de leeftijdsgrens). 

3.6 Bij beperkingen of wensen met betrekking tot de goederen en producten van Il Ponto dien je zelf vooraf helder aan te geven wat deze zijn. Alleen indien gevraagd en door ons gemeld kan Il Ponto aangeven of de goederen voldoen aan de geuite wensen. Bij gebreke van melding van specifieke wensen kan Il Ponto daar op geen enkele manier rekening mee houden en kan dan ook niet verantwoordelijk geacht worden voor het voldoen aan deze niet geuite wensen. 

3.7. We zullen zorgvuldigheid betrachten, in lijn met onze wettelijke taak om dit te doen, om de veiligheid van je bestel- en betalingsgegevens te waarborgen. Bij gebrek aan roekeloosheid aan onze kant kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verlies doordat een derde partij onbevoegd toegang heeft verkregen tot jouw gegevens via onze website. 

3.8. Elke bestelling die je bij ons plaatst en dienst die je van ons afneemt is op basis van beschikbaarheid, onze bezorgcapaciteit en aanvaarding door ons. Wanneer je een bestelling online hebt geplaatst, zal er een bevestigingsmail naar je toe worden gestuurd. Neem meteen contact met ons op als je gegevens en/of bestelling niet kloppen! De bevestigingsmail is geen garantie dat wij je bestelling kunnen verwerken.

3.9. De bevestigingsmail zal de bezorggegevens, de geschatte levertijd en de prijs van de bestelling bevatten. Als de bezorging en/of de goederen niet beschikbaar zijn of de bezorgcapaciteit niet voldoende is zullen we je hiervan per email, dan wel telefonisch op de hoogte stellen. 

3.10. Als je bestelling kan worden verwerkt accepteert Il Ponto de overeenkomst en bevestigt het overeengekomene. 

3.11. Wij behouden ons het recht voor om aan te geven of we wel dan niet kunnen bezorgen dan wel diensten kunnen leveren. 


Artikel 4: Prijzen en Betalingen 

4.1. Alle prijzen vermeld op onze website, onze folders en prijslijsten, zijn correct op het moment van publicatie. We behouden het recht voor, om de prijzen en aangeboden goederen en/of diensten ten alle tijden te wijzigen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. De bezorgkosten worden, indien aan de orde, apart vermeld. Bij bestellingen boven €80,- en ter bezorging binnen Nederland, worden geen verzendkosten in rekening gebracht. 

4.2. Alle prijzen weergegeven op de website, in onze folders en prijslijsten, zijn de geldende prijzen voor diensten en/of goederen. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€). We betrachten uiterste zorg in het up-to-date houden van onze gegevens maar het kan voorkomen dat onze prijsweergave niet correct is. In dit geval zullen we je dan direct contacteren over het prijsverschil en kun je kiezen om de bestelling te annuleren. 

4.3. De totaalprijs van je bestelde goederen en/of diensten, inclusief bezorgkosten en andere kosten, wordt op de website weergegeven. Alle goederen en/of diensten dienen door middel van online betaling bij bestellen via de site gedaan te worden. Contant betalen is niet mogelijk. 

4.4. Om de veiligheid van je betalingsgegevens te waarborgen, worden je creditcard- of pinpasgegevens gecodeerd om te voorkomen dat ze gelezen kunnen worden door een derde partij. Je bank kan ook aanvullende veiligheidschecks doen om te bevestigen dat jij het bent die de bestelling heeft geplaatst. 

4.5. Betalingen dienen te worden afgerond op het moment dat de bestelling is geplaatst. Geaccepteerde betalingsmethoden zijn die welke geaccepteerd worden door ons en genoemd op onze site via welke wordt besteld. Bij rechtstreekse bestelling dient vooraf betaald te worden via de op de site genoemde mogelijkheden. Bij afhalen bij Il Ponto zal door middel van pinbetaling dienen te worden betaald. Indien er niet (tijdig) betaald wordt, annuleren we je bestelling, zonder dat wij op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van deze annulering. 


Artikel 5: Bezorging 

5.1. De bezorgtijd die wordt weergegeven is een indicatie en kan dus in werkelijkheid afwijken. Goederen zullen bezorgd worden op het door jou opgegeven adres. Alle bestellingen worden bezorgd door een representatieve bezorger, dan wel bezorgdienst.

5.2. Bij bezorging door Il Ponto of onze bezorgdienst, zullen we ons uiterste best doen om je bestelling tijdig te bezorgen. Indien de goederen niet binnen de door ons aangegeven tijd worden geleverd, neem dan alsjeblieft contact op met ons. We sluiten echter elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot niet tijdige bezorgingen of bezorgingen die later dan gemeld worden verricht. We zijn niet aansprakelijk voor elk geleden verlies of ontstane schade door te late bestellingen. 

5.3. Wanneer een bestelling niet tijdig of niet op het afgesproken tijdstip arriveert zullen de bezorgkosten niet worden terugbetaald. 

5.4. Op het moment dat een bestelling wordt overhandigd worden alle risico’s van goederen en/of diensten overgedragen op de ontvanger van de bestelling. 

5.5. Indien je niet in staat bent om de bestelling te ontvangen, zijn we niet in staat om deze te bezorgen op de aangegeven tijd. Indien dit ligt aan het ontbreken van duidelijke instructies en/of een machtiging van jouw kant, zullen de bestelde goederen als bezorgd beschouwd worden en zullen alle risico’s met betrekking tot deze goederen naar jou overgedragen worden. Alle kosten, zoals opslag- en/of verzekeringskosten, die we moeten maken met betrekking tot jouw verzuim om de goederen tijdig te ontvangen dienen door jou volledig te worden vergoed. 

5.6. Je dient de nodige voorbereidingen te treffen om voor een gemakkelijke en veilige bezorging van de goederen te zorgen. We sluiten alle aansprakelijkheid uit m.b.t. opgelopen schade en/of kosten aan de bestelde goederen wanneer dit het gevolg is van nalatigheid aan jouw kant om toegang te verschaffen en/of voldoende voorbereidingen te treffen voor de bezorging. 

5.7. Il Ponto streeft ernaar om: 

➢ de bestelling af te leveren op het opgegeven adres 

➢ binnen de aangegeven tijd; 

➢ je te informeren wanneer er verwacht wordt dat de bestelling niet binnen de aangegeven tijd wordt bezorgd. 

5.8. Il Ponto sluit alle aansprakelijkheid uit m.b.t. verlies, kosten, schade, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, heffingen en uitgaves als gevolg van (te) late bezorgingen, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten. 

5.9. Als het Il Ponto niet lukt om in jouw gebied om welke reden dan ook, vanwege omstandigheden die buiten de invloedsferen van Il Ponto liggen (bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen), te bezorgen en/of diensten te verrichten, zal Il Ponto contact met je opnemen en zullen we ervoor zorgen dat je bestelling wordt geannuleerd of op een ander adres wordt bezorgd. 


Artikel 6: Eigendom goederen 

6.1. Alle goederen blijven eigendom van ons totdat deze door jou volledig zijn betaald.

6.2. Schade aan of verlies van de goederen voordat deze zijn betaald door jou en veroorzaakt door jou, of door jouw personeelsleden, worden door jou aan ons tegen kostprijs vergoed. 


Artikel 7: Herroepingsrecht 

7.1. Een consument kan een overeenkomst met Il Ponto, met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij kunnen je daarbij vragen naar de reden van herroeping en stellen deze vanwege de bewaking van ons werkproces ook erg op prijs. Dit herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten. 

7.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd van 14 dagen voor de consument, gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. 

7.3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

7.4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.3. 

7.5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door met ons onmiddellijk per telefoon contact op te nemen. Je dient dan je ordernummer te vermelden en de reden tot herroeping. 

7.6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Il Ponto een en ander conform de instructies van ons. Dit hoeft niet als wij aanbieden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

7.7. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Il Ponto verstrekte instructies. 

7.8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht, waaronder de verzending aan ons ligt bij de consument. 

7.9. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

7.10. Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop wij het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.11. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

7.12. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, betalen wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug. 


Artikel 8: Annulering 

8.1. Indien je een bestelling/dienst wilt annuleren, dan dien je met ons onmiddellijk per telefoon contact op te nemen. Je dient dan je ordernummer te vermelden en de reden tot annulering. Indien wij je annulering accepteren, zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Als wij de annulering weigeren, omdat bijvoorbeeld de bestelling al voor verzending gereed is gemaakt en daarbij kosten zijn gemaakt door Il Ponto, zal de annulering niet doorgaan. We zullen in ieder geval nooit een bestelling kunnen annuleren die al door onze bezorger is opgehaald en onderweg is naar je. 

8.2. We behouden het recht om een overeenkomst tot bezorging/dienstverlening te annuleren of te ontbinden wanneer een product, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig is. We zullen je inlichten wanneer dit het geval is en zullen je in een dergelijk geval een aanbod doen om een vervangend product te leveren. Indien dit niet naar tevredenheid is, zullen wij elke door jou verrichte betaling met betrekking tot het ontbrekende en bestelde goed/dienst terugstorten. 

8.3. Indien de annulering op tijd is geschied en ook geaccepteerd is door ons, zullen we je betaling, inclusief bezorgkosten, binnen 14 werkdagen terugstorten op je creditcard of pinpas dan wel welke andere betalingsmiddel dat je hebt gebruikt. 

8.4. In het onwaarschijnlijke geval dat de verkeerde bestelling wordt bezorgd, heb je het recht om deze af te wijzen. Je zal hiervoor volledig worden vergoed. Indien wij alleen een gedeelte van je bestelling kunnen klaarmaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde goederen niet voorradig zijn, zullen wij contact met je opnemen en vragen of je een gedeelte van je bestelling wilt vervangen door iets anders of je terugbetaald wilt worden met betrekking tot de missende goederen. Je hebt het recht om een gedeeltelijke bestelling te weigeren voordat deze bezorgd is. Je betaling zal dan binnen 14 werkdagen worden teruggestort. We zijn niet aansprakelijk voor foutieve of gedeeltelijke bestellingen. 

8.5. Wij zijn gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst direct te annuleren of te ontbinden, zonder dat wij schadeplichtig worden tegenover jou. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door ons zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder hiervoor genoemde omstandigheden worden ook verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan wij gebruik wensen te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst en alles wat voor ons als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk bieden wij onder dezelfde voorwaarden aan jou vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode. 

8.6. In het geval bedoeld in artikel 8.5. van deze voorwaarden, heb je het recht het door ons geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan ons kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard. 


Artikel 9: Garantie en klachten 

9.1. Il Ponto staat in voor de deugdelijkheid, kwaliteit en houdbaarheid van al zijn producten, diensten en de levering daarvan. 

9.2. De garantie voor het door ons geleverde vervalt bij onjuist gebruik (bijvoorbeeld bij opslag in slechte condities, zoals vochtige omgeving e.d.). Garantie geldt voor jou als klant en niet voor derde partijen. 

9.3. Onmiddellijk na levering ben je gehouden het geleverde te onderzoeken en na te gaan of het geleverde in overeenstemming is met dat wat in de overeenkomst is overeengekomen en of het in goede staat bij je is afgeleverd. 

9.4. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering bij ons met een zo adequaat mogelijke omschrijving van de klacht(en) ingediend te worden. We nemen klachten zeer serieus en streven ernaar om binnen 5 werkdagen te antwoorden. Alle klachten dienen te worden gemaild naar: https://info@ilponto.com/ . De klacht(en) kunnen onderbouwd worden door middel van foto’s of andere bewijsmiddelen, een en ander in overleg met Il Ponto. Na 14 dagen zijn alle klachten als niet ontvankelijk en verjaard te beschouwen. 

9.5. Il Ponto moet in redelijkheid in staat gesteld worden om wat in de klacht is aangegeven te onderzoeken en jij als klant zal daaraan volledige medewerking geven. Bij gebreke van medewerking van jou, kan Il Ponto de klacht als ongegrond ter zijde leggen. Bij 

9.6. Jij als klant mag het geleverde niet terugbrengen of terugsturen naar Il Ponto zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van jou als klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

9.7. Een klacht schort de betalingsverplichting jegens ons niet op. 

9.8. Als een klacht naar ons oordeel terecht is, kunnen wij ervoor kiezen om: 

a) het in rekening gebrachte bedrag te verminderen dan wel te restitueren, in evenredigheid ten opzichte van het niet (of niet) goed geleverde gedeelte van de producten en/of diensten; b) het kosteloos opnieuw leveren van het afgekeurde product/dienst zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet jij als klant dan uitdrukkelijk aan ons kenbaar maken.


Artikel 10: Informatie 

10.1. Je garandeert dat alle gegevens die je hebt opgegeven met betrekking tot je bestelling correct en compleet zijn. Dit geldt eveneens voor de door jou gebruikte betalingsgegevens (zoals creditcard en bankpasgegevens). 

10.2. Je stemt ermee in dat wij je opgegeven informatie gebruiken of opslaan om je bestelling te verwerken alsmede voor marketing- en kredietbewakingsdoeleinden. Doeleinden die hieronder vallen kunnen bijvoorbeeld zijn: het incidenteel verschaffen van jouw gegevens aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor onze diensten. Meer informatie hierover kun je vinden in ons Privacy beleid. 

10.3. Je bent ertoe gerechtigd een kopie van je persoonsgegevens zoals bekend bij ons aan te vragen. Neem met ons contact op via https://info@ilponto.com/ indien je een dergelijke kopie wenst. 


Artikel 11: Gekoppelde websites 

Er zijn een aantal aan Il https://ponto.nl/ gekoppelde websites die wellicht interessant voor je kunnen zijn. We vertegenwoordigen deze derde partijen echter niet en garanderen niet de kwaliteit van hun producten en/of diensten. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of de goederen/ diensten die zij aanbieden. 


Artikel 12: Inschakelen derden 

12.1. Voor zover niet blijkend uit de overeenkomsten die Il Ponto met een zelfstandige derde aangaat, contracteert Il Ponto alleen op basis van een overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 BW. Il Ponto zal nooit in dit verband een overeenkomst aangaan die oplevert dat er sprake is van, dan wel de intentie hebben om, een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. aan te gaan, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst neergelegd. 

12.2. Il Ponto kiest ervoor om in voorkomende gevallen bij aangaan van overeenkomsten met zelfstandige derden, de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe voor zo ver niet afdoende door middel van deze voorwaarden al wordt uitgesloten, om dit in een nader overeen te komen overeenkomst uitdrukkelijk overeen te komen en deze slechts te ondertekenen voordat uitbetaling naar aanleiding van de opdracht plaatsvindt. 


Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

13.1. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de informatie zoals die wordt weergegeven op https://ilponto.com/ en in onze folders en prijslijsten. We bieden onze excuses aan voor onjuistheden of nalatigheden op ons materiaal en onze website, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze fouten. We kunnen niet garanderen dat het gebruik van deze website altijd probleemloos zal geschieden. We kunnen ook niet garanderen dat deze website geen virussen of bugs bevat. Ook kunnen we niet de volledige functionaliteit, accuraatheid en betrouwbaarheid garanderen en sluiten wij alle aansprakelijkheid m.b.t. accuraatheid en gebruik van onze website uit. 

13.2. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden stem je ermee in dat we niet aansprakelijkheid zijn voor het gebruik van je informatie door een derde partij, voor je gebruik van een website van een derde partij. 

13.3. We sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot onze goederen en/of diensten, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten. Dit is niet van invloed op je wettelijke rechten als consument en/of als ondernemer. 

13.4. Indien we verantwoordelijk worden geacht voor door jou geleden verliezen en/of schade zal zulke verantwoordelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat je betaald hebt voor de geleverde goederen en/of diensten, dan wel de hoogte van dekking door onze (aansprakelijkheids-) verzekering. We zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaves en/of andere (in)directe verliezen (zoals verlies van winst) die op welke manier dan ook tot stand komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval van persoonlijk letsel of dood die het directe resultaat zijn van roekeloosheid van onze zijde. 

13.5. We zijn niet aansprakelijk voor te late bezorgingen, fouten, nalatigheden, verlies of overgebrachte informatie, virussen of andere besmettingen of destructieve producten die je computer treffen via onze website. 

13.6. We zijn niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in onze diensten, door daden of nalatigheden, die buiten onze redelijke verantwoordelijkheid liggen, zoals een natuurramp of een daad/nalatigheid van een derde partij. 

13.7. Indien wij een overeenkomst zijn aangegaan om identieke/gelijkwaardige bestellingen aan meer dan één klant te leveren en we niet in staat zijn om onze verplichtingen na te komen door overmacht, behouden we het recht om naar eigen goeddunken te bepalen welke bestellingen we zullen verrichten en tot in hoeverre. 

13.8. De producten die door ons worden verkocht worden alleen verstrekt voor eigen gebruik. Zodoende zijn we niet aansprakelijk voor (in)direct verlies, verlies van data, verlies van inkomsten of winst, verlies of schade aangebracht aan eigendom en/of verlies door derde partijen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of door producten of diensten die gekocht zijn via ons. 

13.9. Jij bent aansprakelijk voor door jou en jouw medewerkers veroorzaakte schade aan onze eigendommen, medewerkers en derden.

13.10. Elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst sluit, is ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van deze persoon. 

13.11. Jij vrijwaart ons tegen alle vorderingen van andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door jou van de overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van jou, onverminderd het overige bepaalde in dit artikel. 

13.12. We hebben alle mogelijke zorg betracht om internetfraude tegen te gaan en ervoor te zorgen dat alle data zo veilig mogelijk opgeslagen is. We sluiten echter aansprakelijkheid uit met betrekking tot de onwaarschijnlijke gebeurtenis dat er wordt ingebroken in onze computerservers of die van derde partijen. 


Artikel 14: Intellectueel eigendom 

14.1. Alle patenten, namen, recepten, modellen, logo’s, tekeningen, foto’s, video’s, ontwerpen van verpakkingsmateriaal (waaronder flessen) die vastgelegd zijn en/of ontwikkeld is en/of worden en/ of door of voor de uitvoering van de activiteiten van Il Ponto toegepast, zijn en blijven eigendom van Il Ponto, tenzij expliciet door Il Ponto is aangegeven, dat de eigendom overgaat en als slechts het gebruik overgaat, op welke wijze deze gebruikt mogen worden. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door jou en/of derden kan alleen na uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van Il Ponto. Voorgaande geldt eveneens voor de verwijzing naar Il Ponto op een of andere manier of het gebruik maken een beeldmerk of logo van Il Ponto. 

14.2. Iedere inbreuk op het bepaalde in dit artikel leidt tot een verbeuren door jou van een boete van € 10.000,- voor iedere overtreding en daarnaast een bedrag van € 1.000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Il Ponto, waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 


Artikel 15: Algemeen 

15.1. We behouden ons het recht om de uitvoering van overeenkomsten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. Op hen en de door hen verrichte werkzaamheden zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing. 

15.2. We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden alsmede je individuele rechten hierin te vernieuwen of te wijzigen zonder dat daarvoor je toestemming nodig is of je daarover dient te worden ingelicht. De versie zoals die gold ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dan wel het doen van een bestelling zijn van toepassing op de overeenkomst. 

15.3. De algemene voorwaarden zijn samen met het Privacy beleid, het bestelformulier via de website, de door ons per e-mail bevestigde afspraken en de betalingsinstructies de overeenkomst die je met ons aangaat. Geen enkele andere voorwaarde zal een gedeelte vormen van de overeenkomst. In het geval dat er een conflict tussen deze algemene voorwaarden en een andere bepaling op de website ontstaat, overheersen de algemene voorwaarden. 

15.4. Indien een voorwaarde van de overeenkomst als niet valide, illegaal of niet toepasselijk wordt beschouwd, stemmen de partijen ermee in dat deze voorwaarde als verwijderd zal worden beschouwd maar het overige deel van de voorwaarden en de overeenkomst nog steeds geldig zal zijn. 

15.5. De algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Op alle geschillen met Il Ponto heeft de Nederlandse rechtbank van haar vestigingsplaats Rhenen de exclusieve competentie. Wij zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat wij ons hebben ingespannen om met jou een geschil in onderling overleg te beslechten. 

15.6. Een vertraging in het gebruik maken van onze rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst zal niet worden beschouwd alsof we afstand hebben gedaan van deze rechten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is vermeld.